Kalite Politikamız

Helba Pharma olarak başta ilaç üretimi olmak üzere uygulamalarımızın tümünde, paydaşlarımız ve çalışanlarımız ile birlikte, ulusal ve uluslararası standartlarla uyum içerisinde güncel GMP gerekliliklerine uygun şekilde faaliyetlerimizi yürütmekteyiz.

Firmamız tüm faaliyetlerinde kaliteden ödün vermeden, çevre ve insan sağlığını koruyarak, hatasız ve güvenilir bir hizmet sunmayı ilke edinmiştir.

Bu ilkemizi tüm çalışanların sorumluluğu olarak gördüğümüzü ve çalışanlarımıza benimsettiğimizi, sürdürülebilir ve gelişen bir kalite sistemi için performansımızı denetimlerle sürekli değerlendirdiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Helba Pharma ilaç üretim tesisinde, yasal mevzuat ve diğer şartlar ile iş sağlığı güvenliği standartlarına uyum içerisinde, çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunması için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirmeyi taahhüt eder. Üst Yönetim liderliğinde, eğitimlerle çalışanların bilinçlendirilmesi, risklerin belirlenerek azaltılması için gerekli önlemlerin alınması, çalışan ve çalışan temsilcilerinin katılımlarının sağlanması iş sağlığı ve güvenliği politikasının temelini oluşturur.

Bu politika, İş Güvenliği kültürünün geliştirilmesi konusunda hedeflerine ulaşmak için aşağıdaki temel yapıyı oluşturur;

• Yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek için sürekli iyileştirme yapmak,
• İş güvenliği performans kriterlerini oluşturmak, değerlendirmek ve arttırılması için çalışan katılımlarını sağlamak,
• Çalışan, ziyaretçi, taşeron ve ilgili tarafların fabrika içerisinde sağlık ve güvenliğini sağlamak,

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, üst yönetim liderliğinde sürekli iyileştirme ve gelişim için amaçlar belirleyerek amaçlara ulaşmayı tüm Helba Pharma Çalışan sorumluluğu olarak görür, bu konulardaki faaliyetlerimizi tüm kamuoyuna ilan ederiz.

Çevre Politikamız

Helba Pharma üretim tesisinde yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde, doğal çevreyi koruyarak, yaşam döngüsü çerçevesinde çevre üzerindeki olası etkileri kontrol altında tutmayı, kirlenmenin önlenmesi için sürekli gelişim ve iyileştirmeyi taahhüt eder. Yasalara uyum, çevre boyutları, risk ve fırsatları düzenli olarak değerlendirerek eğitim, bilgilendirme faaliyetleriyle atık bilincini sürdürülebilir olarak yaygınlaştırmak çevre politikamızın temelini oluşturur.

Bu politika kurumsal değerlere bağlı kalarak, hedeflerimize ulaşmak için aşağıdaki temel yapıyı oluşturur;

• Çevresel risklerin ve fırsatların değerlendirilmesi ve uygun eylem planlarının hazırlanmasıyla çevre üzerindeki etkileri azaltmak ve çevre performansının arttırmak,
• Atıkların kaynağında azaltılması ve geri dönüşümüyle mevzuata uygun bertarafı sağlamak,
• İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak, çevre boyutlarının değerlendirmesini yapmak, izlemek ve paydaşları bilgilendirmek,
• Mevcut ve yeni yatırımların planlama aşamasından itibaren yapılacak değişiklikler ile ilgili riskleri değerlendirmek ve yönetmek,
• Acil durum yönetim programlarıyla çevrenin zarar görmesini engellemek,
• Enerjiyi doğru ve verimli kullanarak, doğal kaynakların tüketimini azaltmak,
• Çevre çalışmalarını, yasa, mevzuat ve standartlar hükmünde güncel bilgilerle tüm çalışanların katılımıyla sürdürmek ve devamlılığını sağlamak,

Üst yönetim liderliğinde, çevre korunması kültürünü tüm çalışanlar ve paydaşlarıyla paylaşarak yaşam döngüsü çerçevesinde sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi taahhüt ederek bu konulardaki faaliyetlerimizi tüm kamuoyuna ilan ederiz.

Bilgi Güvenliği Politikamız

Helba Pharma olarak, Bilgi Güvenliği Politikamız ile gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik ilkelerini göz önünde bulundurarak iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza ait her tür bilgi varlığının ve güvenliğinin sağlanması için genel prensiplerin belirlenmesini amaçlamaktayız.

Şirket çalışanları, iş ortakları ve tedarikçiler aşağıdaki adımları benimser ve taahhüt eder;

  • Bilgi güvenliği konularında yasaların, standartların, kurumsal politika ve prosedürlerimizin öngördüğü şartları yerine getirmek,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartların karşılandığı bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni işletmek,
  • Bilgi varlıklarını korumak için mevcut en iyi uygulamaları temel alarak varlıkların saklanması, aktarılması, değiştirilmesi, erişilmesi, işlenmesi faaliyetlerini kontrol altında tutmak,
  • Görevler ayrılığı prensibi ile bilgi güvenliğini sağlamak ve sürekli iyileştirilerek sürdürülmesine yönelik süreç içi kontrolleri kurmak ve işletmek,
  • Bilgi Güvenliği politika ve prosedürlerinin tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza duyurmak, politika ve prosedürlerin uygulamaya konulmasında gereken kaynağı ve eğitimi sağlamak,
  • Şirket Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ne uyum ve sürekli iyileştirmeyi gözetmek için kurum içi denetimlerde bulunmak ve sonuçlarını üst yönetim seviyesinde dikkate almak,
  • Tedarikçi ve iş ortağı seçiminde Bilgi Güvenliği performansını dikkate almak ve kendileri ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konularında iş birliği içinde olmak,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konularında resmi kurum ve kişiler ile ilgili yapıcı çalışmalar içinde yer almak,
  • Bilgi güvenliğinin ihlallerine ilişkin tespit ve raporlamaların yapılabilmesi ve ihlallerle ilgili aksiyonların en kısa sürede alınması amacıyla, gerekli organizasyon yapısı, kaynak ve altyapının oluşturulmasını sağlamak,
  • Bilgi Güvenliği ihlallerinde gerekli yaptırımları uygulamak.